Slide background

Profesjonalizm, doświadczenie, zaufanie, skuteczność. Nasza kancelaria gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług.

Skutecznie dochodzimy odszkodowań

Slide background

Dzięki naszym usługom Klienci uzyskują pełną informację o przysługujących im prawach od chwili powstania szkody, aż do jej wyegzekwowania na drodze sądowej bądź też w wyniku egzekucji komorniczej.

Odpowiedź na działania zakładów ubezpieczeniowych

Slide background

Naszym celem jest pomoc zarówno osobom poszkodowanym, jak i ich najbliższym w uzyskaniu możliwie najwyższych świadczeń za szkody majątkowe i osobowe.

Masz prawo do odszkodowania

Nasza misja

Nasz cel to satys­fak­cja klientów.

Cel ten reali­zu­jemy z pasją i zaan­ga­żo­wa­niem. Rze­tel­nie wyko­nu­jemy powie­rzone nam zada­nia, kie­ru­jąc się udzie­la­nymi nam przez Pań­stwa wskazówkami.

W naszej pracy łączymy pro­fe­sjo­na­lizm z wyro­zu­mia­ło­ścią i otwar­to­ścią na czło­wieka, szcze­gól­nie sto­ją­cego w obli­czu trud­nych dla niego sytu­acji loso­wych. Zależy nam na zaufa­niu naszych klientów.

Pro­fe­sjo­nalna kadra

Odda­jemy do Pań­stwa dys­po­zy­cji zespół fachow­ców, kon­se­kwent­nych w dzia­ła­niu, wykształ­co­nych i doświad­czo­nych w zakre­sie docho­dze­nia odszko­do­wań na róż­nym polu.

Powie­rzone nam obo­wiązki wyko­nu­jemy według swo­jej naj­lep­szej wie­dzy i woli, uczci­wie, rze­czowo i z nale­żytą sta­ran­no­ścią. Chcemy się zmie­niać i dosko­na­lić, by stale pod­no­sić stan­dard świad­czo­nych przez nas usług.

Poli­tyka działania

Sku­teczne docho­dze­nie odszko­do­wań to wyzwa­nie – dla­tego też nic nie może być dzie­łem przy­padku. Sto­so­wane przez nas pro­ce­dury są przej­rzy­ste i jasne, każdy klient ma swo­bodny wgląd w pro­wa­dzoną dla niego sprawę.

Czu­jemy się odpo­wie­dzialni za każ­dego z klien­tów indy­wi­du­al­nie. Wie­rzymy, że nasze sta­ra­nia będą pro­cen­to­wać Pań­stwa zaufa­niem i satysfakcją.